Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

Ścieżka powrotu:/Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych
Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych 2023-04-04T11:39:30+02:00
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu 
 

INFORMACJE OGÓLNE:

 
1. Administratorem danych jest  SUBOR  Sp. z o.o. , ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów, NIP :8661750156 REGON 524912971 , który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu subor.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@subor.pl lub nr telefonu +48 15 864 24 87 wew. 21 wew. 22 .
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Administrator uzyskuje Dane osobowe bezpośrednio od Klientów poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Klienta na stronie www. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Klientów, np. w zakresie adresu zamieszkania lub numeru NIP, Administrator otrzymuje od Klientów w związku z realizacją transakcji sprzedaży. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z konsultantami.
 

CEL PRZETWARZANIA:

 
5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu Internetowego, zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Klientom zarejestrowania się w Sklepie Internetowym i kontaktu z konsultantami.
6. Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe Klientów także dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, dostawę towarów do wskazanego miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienia Klientowi realizacji uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi, jak również z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 
 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

 
7. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:
•    imię i nazwisko
•    nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi)
•    adres zamieszkania
•    adresy dostaw
•    numer NIP (dla firm)
•    adres e-mail
•    numer telefonu
•    historia transakcji
•    bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności
•    podpis Klienta
•    informacje o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (jeżeli Klient wyrazi zgodę na pliki cookies)
•    numer IP
•    informacje o urządzeniu, z którego Klient korzysta odwiedzając stronę www Administratora (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
•    historia komunikacji z Administratorem
•    reklamacje
•    opinie
•    dodatkowe informacje o Kliencie, zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej
•    zgody.
 
 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

 
8. Okres przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe Klienta jest zależny od celu przetwarzania:
•    rejestracja w Sklepie Internetowym  – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany – do czasu wypisania się z serwisu;
po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
•    realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
•    usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
•    udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych użytkowników serwisu – przez czas, o którym mowa w pierwszym przypadku powyżej; dla Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
•    pozyskane dane o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (za pośrednictwem plików cookies)  – przez cały okres kiedy bycia Klientem Administratora, a następnie przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy  Klient zaprzestał korzystania ze świadczonych przez Administratora usług oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie Internetowym.
 
 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

 
9. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Klient zamówił. Dane osobowe Klientów Administrator może przekazać następującym zaufanym  partnerom:
•    firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru
•    podmiotom odpowiedzialnym za naprawę zakupionego towaru, w przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
•    firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
 
Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Klientów Administrator, tam gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji.
 
Dane osobowe Klientów w określonych przypadkach mogą być przetwarzane przez P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak z siedzibą w Staszowie nie jako administratora, lecz jako procesora, działającego na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że pracownicy P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych, np. w celu realizacji roszczeń z tytułu gwarancji producenta – dany producent towaru, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.
Administrator nie sprzedaje danych osobowych Klientów ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.
 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:

 
10. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 
Przy przetwarzaniu danych Administrator kieruje się następującymi regułami:
•    Reguła adekwatności
Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
•    Reguła transparentności
Klient ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Jego danymi.
•    Reguła prawidłowości
Administrator czyni starania, aby dane osobowe Klientów w systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Klient stwierdzi, że Jego dane osobowe nie zostały przez Administratora zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z Administratorem
•    Reguła integralności i poufności
Administrator stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych oraz zabezpieczające dane przed ich utratą.
•    Reguła rozliczalności
Administrator dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania na danych osobowych.
 
 

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD:

 
11. Administrator zbiera od Użytkowników oraz Klientów następujące zgody:
•    do przetwarzania danych osobowych Klienta w Sklepie Internetowym i dokonania zakupu produktów.
Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres sklep@subor.pl lub listownie na   SUBOR  Sp. z o.o. , ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów z dopiskiem „Dane osobowe”.
Administrator informuje, że podejmie starania, aby te działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE:

 
12. Prawo ochrony danych osobowych daje osobom, których dane są przez Administratora przetwarzane, szereg praw, z których osoby te mogą skorzystać w dowolnej chwili. Korzystanie z nich będzie nieodpłatne, chyba że Klient będzie tych praw nadużywał.
 
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:
•    Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
Klient może poprosić, aby Administrator wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie o nim posiada.
•    Prawo do poprawiania danych
w przypadku powzięcia przez Klienta informacji, że przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe, Klient ma prawo poprosić o ich poprawienie, a Administrator będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych.
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez Administratora do reguły adekwatności, Klient uzna, że Administrator przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył ten zakres przetwarzania.
•    Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Klienta do żądania, aby Administrator usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Klienta. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku Administrator usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Klienta, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób.
•    Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Klient może poprosić Administratora, aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
 
Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail sklep@subor.pl lub pisząc na adres  SUBOR  Sp. z o.o. , ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów 40, z dopiskiem „Dane osobowe”.
Na te dane Klient może pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotka będzie budziła obawy w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli Klient uzna, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania Jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia Klient powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające Jego prawa lub wolności.
Klient ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych, gdy nie chce, aby Administrator przetwarzał  Jego dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takiej sytuacji Administrator nadal będzie przetwarzał Jego dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłoszony został sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu można zgłosić na adres e-mail sklep@subor.pl lub pisząc na adres  SUBOR  Sp. z o.o. , ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów z dopiskiem „Dane osobowe”.
 

Polityka Cookies

 
 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator  SUBOR  Sp. z o.o. , ul. Towarowa 40, 28-200  Staszów.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) oraz
  • „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 
 
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
 

USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony www.subor.pl.
W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego odwiedzono stronę w domenie subor.pl:
 
   Internet Explorer    Chrome    Safari     Firefox   Edge   Opera
 
Urządzenia mobilne:
 
    Android     Safari     Windows Phone     Blackberry